Từ điển Việt Anh online

biên viễn tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biên viễn]
 removed, distant, remote