Từ điển Việt Anh online

biên viễn tiếng Anh là gì?

biên viễn nghĩa tiếng Anh


[biên viễn]
 removed, distant, remote

removed, distant, remote


US UK