Từ điển Việt Anh online

biêng biếc tiếng Anh là gì?

biêng biếc nghĩa tiếng Anh


[biêng biếc]
 greenish

greenish


US UK

['gri:ni∫]
tính từ
 hơi lục