Từ điển Việt Anh online

biêng biếc tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biêng biếc]
 greenish