Từ điển Việt Anh online

biếc tiếng Anh là gì?

biếc nghĩa tiếng Anh


[biếc]
tính từ.
 bluish green, green, azure blue
 xanh biếc
 emerald green or deep blue

tính từ.


US UK