Từ điển Việt Anh online

biếm hoạ tiếng Anh là gì?

biếm hoạ nghĩa tiếng Anh


[biếm hoạ]
 xem tranh châm biếm

xem tranh châm biếm


US UK