Từ điển Việt Anh online

biến áp tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biến áp]
 như biến thế