Từ điển Việt Anh online

biến áp tiếng Anh là gì?

biến áp nghĩa tiếng Anh


[biến áp]
 như biến thế

như biến thế


US UK