Từ điển Việt Anh online

biến âm tiếng Anh là gì?

biến âm nghĩa tiếng Anh


[biến âm]
 variant, phonetic variant

variant, phonetic variant


US UK