Từ điển Việt Anh online

biến âm tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biến âm]
 variant, phonetic variant