Từ điển Việt Anh online

biến đổi tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biến đổi]
 to change; to alter
 Quang cảnh đã biến đổi
 The sight has changed
 Những biến đổi to lớn và sâu sắc trong xã hội
 Deep and great social changes