Từ điển Việt Anh online

biến động tiếng Anh là gì?

biến động nghĩa tiếng Anh


[biến động]
động từ
 To vary, to evolve, to change
 sự vật luôn luôn biến động
 nature always changes
 thời tiết biến động
 the weather varies
 những biến động trong tâm hồn
 psychological changes
danh từ
 displacement
 sự biến động giá
 fluctuation of prices

động từ


US UK