Từ điển Việt Anh online

biến ảo tiếng Anh là gì?

biến ảo nghĩa tiếng Anh


[biến ảo]
động từ
 turn (into); change (into, to)

động từ


US UK