Từ điển Việt Anh online

biến báo tiếng Anh là gì?

biến báo nghĩa tiếng Anh


[biến báo]
 (từ cũ nghĩa cũ) retort
 resourceful
 anh ấy là người rất biến báo
 he is very resourceful

(từ cũ nghĩa cũ) retort


US UK