Từ điển Việt Anh online

biến báo tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biến báo]
 (từ cũ nghĩa cũ) retort
 resourceful
 anh ấy là người rất biến báo
 he is very resourceful