Từ điển Việt Anh online

biến cách tiếng Anh là gì?

biến cách nghĩa tiếng Anh


[biến cách]
danh từ
 declension; case inflection
 chuỗi biến cách
 paradigm
 reform, change

danh từ


US UK