Từ điển Việt Anh online

biến cách tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biến cách]
danh từ
 declension; case inflection
 chuỗi biến cách
 paradigm
 reform, change