Từ điển Việt Anh online

biến cải tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biến cải]
động từ
 change, transform