Từ điển Việt Anh online

biến cải tiếng Anh là gì?

biến cải nghĩa tiếng Anh


[biến cải]
động từ
 change, transform

động từ


US UK