Từ điển Việt Anh online

biến cảm tiếng Anh là gì?

biến cảm nghĩa tiếng Anh


[biến cảm]
 (điện) Variometer

(điện) Variometer


US UK