Từ điển Việt Anh online

biến cảm tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biến cảm]
 (điện) Variometer