Từ điển Việt Anh online

biến chất tiếng Anh là gì?

biến chất nghĩa tiếng Anh


[biến chất]
động từ
 to degenerate; regenerate; degrade
 rượu đã biến chất
 the alcohol has degenerated
tính từ
 degenerate, metamorphism
 phần tử thoái hoá và biến chất
 the retrograde and degenerate elements

động từ


US UK