Từ điển Việt Anh online

biến chuyển tiếng Anh là gì?

biến chuyển nghĩa tiếng Anh


[biến chuyển]
động từ
 change
 vạn vật biến chuyển
 everything undergoes a change
 tình hình biến chuyển chậm nhưng tốt
 there is a slow change for the better in the situation
 những biến chuyển căn bản
 fundamental changes

động từ


US UK