Từ điển Việt Anh online

biến dạng tiếng Anh là gì?

biến dạng nghĩa tiếng Anh


[biến dạng]
động từ
 to deform
danh từ
 variant, variation
 deformation; distortion
 inflexion
tính từ
 inflexional
 sự biến dạng hữu hạn
 finite deformation

động từ


US UK