Từ điển Việt Anh online

biến dị tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biến dị]
danh từ
 (sinh vật học) variability, sport