Từ điển Việt Anh online

biến dị tiếng Anh là gì?

biến dị nghĩa tiếng Anh


[biến dị]
danh từ
 (sinh vật học) variability, sport

danh từ


US UK