Từ điển Việt Anh online

biến diễn tiếng Anh là gì?

biến diễn nghĩa tiếng Anh


[biến diễn]
động từ
 develop, change
 Mọi việc đã biến diễn như dự đoán
 Everything has developed as foreseen

động từ


US UK