Từ điển Việt Anh online

biến hình tiếng Anh là gì?

biến hình nghĩa tiếng Anh


[biến hình]
danh từ
 metamorphosis
 transformation
 ngôn ngữ biến hình
 an inflectional language, an inflective language
 tiếng Nga là một ngôn ngữ biến hình
 Russian is an inflectional language
 thuyết biến hình
 transformism
 inflecting; alteration
động từ
 transform

danh từ


US UK