Từ điển Việt Anh online

biến hoá tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biến hoá]
 to evolve
 quá trình biến hoá từ vượn thành người
 the evolution of the ape-man into man
 flexible; versatile
 chiến thuật biến hoá
 versatile tactics