Từ điển Việt Anh online

biến loạn tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biến loạn]
danh từ
 disturbance, turmoil; rebellion, revolt
 những cuộc biến loạn trong triều
 disturbances in the court