Từ điển Việt Anh online

biến ngôi tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biến ngôi]
 (ngôn ngữ) Conjugate
 Biến ngôi động từ
 To conjugate a verb