Từ điển Việt Anh online

biến ngôi tiếng Anh là gì?

biến ngôi nghĩa tiếng Anh


[biến ngôi]
 (ngôn ngữ) Conjugate
 Biến ngôi động từ
 To conjugate a verb

(ngôn ngữ) Conjugate


US UK