Từ điển Việt Anh online

biến nhiệt tiếng Anh là gì?

biến nhiệt nghĩa tiếng Anh


[biến nhiệt]
 (sinh học) Poikilothermic
 Động vật biến nhiệt
 Poikilotherm

(sinh học) Poikilothermic


US UK