Từ điển Việt Anh online

biến nhiệt tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biến nhiệt]
 (sinh học) Poikilothermic
 Động vật biến nhiệt
 Poikilotherm