Từ điển Việt Anh online

biến phân tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biến phân]
 (toán) Variation