Từ điển Việt Anh online

biến số tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biến số]
 (toán học) variable