Từ điển Việt Anh online

biến số tiếng Anh là gì?

biến số nghĩa tiếng Anh


[biến số]
 (toán học) variable

(toán học) variable


US UK