Từ điển Việt Anh online

biến tính tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biến tính]
 denatured; regenerate; degenerate
 Rượu biến tính
 Denatured alcohol