Từ điển Việt Anh online

biến tính tiếng Anh là gì?

biến tính nghĩa tiếng Anh


[biến tính]
 denatured; regenerate; degenerate
 Rượu biến tính
 Denatured alcohol

denatured


US UK