Từ điển Việt Anh online

biến tướng tiếng Anh là gì?

biến tướng nghĩa tiếng Anh


[biến tướng]
 metamorphose oneself; be transfigured
danh từ
 disguise
 đó là một biến tướng của chủ nghĩa duy tâm
 that is only a disguise of idealism
tính từ
 disguised
 tổ chức phản động biến tướng
 a disguised reactionary organization

metamorphose oneself


US UK