Từ điển Việt Anh online

biến tượng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biến tượng]
 virtual image
 change, transform