Từ điển Việt Anh online

biến tượng tiếng Anh là gì?

biến tượng nghĩa tiếng Anh


[biến tượng]
 virtual image
 change, transform

virtual image


US UK