Từ điển Việt Anh online

biến tố tiếng Anh là gì?

biến tố nghĩa tiếng Anh


[biến tố]
 (ngôn ngữ học) flexion
 Ngôn ngữ biến tố
 A flexional language
 variance; inflectional; inflexion

(ngôn ngữ học) flexion


US UK