Từ điển Việt Anh online

biến tốc tiếng Anh là gì?

biến tốc nghĩa tiếng Anh


[biến tốc]
danh từ
 Gear
 hộp biến tốc
 a gear-box

danh từ


US UK