Từ điển Việt Anh online

biến thái tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biến thái]
danh từ
 metamorphosis (của sâu bọ)
 variant, allophone, allomorph; inflection