Từ điển Việt Anh online

biến thái tiếng Anh là gì?

biến thái nghĩa tiếng Anh


[biến thái]
danh từ
 metamorphosis (của sâu bọ)
 variant, allophone, allomorph; inflection

danh từ


US UK