Từ điển Việt Anh online

biến thế tiếng Anh là gì?

biến thế nghĩa tiếng Anh


[biến thế]
 (kỹ thuật) transformer
 Biến thế tăng thế
 Step-up transformer
 Biến thế giảm thế
 Step-down transformer

(kỹ thuật) transformer


US UK