Từ điển Việt Anh online

biến thể tiếng Anh là gì?

biến thể nghĩa tiếng Anh


[biến thể]
 variant
 Các biến thể của một từ
 Variants of a word

variant


US UK

['veəriənt]
tính từ
 khác nhau (về dạng hoặc chi tiết)
 variant reading
 cách đọc khác nhau
 variant form
 dạng khác nhau
 hay thay đổi, hay biến đổi
danh từ
 biến thể (điều khác với những điều khác hoặc với tiêu chuẩn)
 variants of word
 các biến thể của một từ
 the story has many variants
 câu chuyện có nhiều biến thể (tức là có nhiều cách kể lại khác nhau)