Từ điển Việt Anh online

biến thể tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biến thể]
 variant
 Các biến thể của một từ
 Variants of a word