Từ điển Việt Anh online

biến thiên tiếng Anh là gì?

biến thiên nghĩa tiếng Anh


[biến thiên]
 (toán học) to vary
 Biến thiên theo tỷ lệ thuận / tỷ lệ nghịch
 To vary in direct/inverse proportion; To vary in direct/inverse ratio
 upheaval; peripetia
 Những biến thiên trong lịch sử
 Historical upheavals

(toán học) to vary


US UK