Từ điển Việt Anh online

biến trở tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biến trở]
danh từ
 rheostat