Từ điển Việt Anh online

biến trở tiếng Anh là gì?

biến trở nghĩa tiếng Anh


[biến trở]
danh từ
 rheostat

danh từ


US UK