Từ điển Việt Anh online

biếng ăn tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biếng ăn]
 to suffer from inappetence/anorexia