Từ điển Việt Anh online

biếng chơi tiếng Anh là gì?

biếng chơi nghĩa tiếng Anh


[biếng chơi]
 be slightly ill (said of children); reluctant, lethargic

be slightly ill (said of children)


US UK