Từ điển Việt Anh online

biếng nhác tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biếng nhác]
tính từ.
 lazy, idle, indolent