Từ điển Việt Anh online

biếng nhác tiếng Anh là gì?

biếng nhác nghĩa tiếng Anh


[biếng nhác]
tính từ.
 lazy, idle, indolent

tính từ.


US UK