Từ điển Việt Anh online

biết ý tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biết ý]
 to guess somebody's intentions