Từ điển Việt Anh online

biết đâu chừng tiếng Anh là gì?

biết đâu chừng nghĩa tiếng Anh


[biết đâu chừng]
 May be, perhaps.

May be, perhaps.


US UK