Từ điển Việt Anh online

biết đâu chừng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biết đâu chừng]
 May be, perhaps.