Từ điển Việt Anh online

biết ơn tiếng Anh là gì?

biết ơn nghĩa tiếng Anh


[biết ơn]
 to be grateful/thankful to somebody
 Nở một nụ cười tỏ ý biết ơn ai
 To give somebody a grateful smile; To smile gratefully at somebody
 Tỏ lòng biết ơn sâu sắc
 To show deep gratitude
 Cái cách biết ơn của hắn khôi hài nhỉ!
 He's got a funny way of showing gratitude!

be grateful/thankful somebody


US UK