Từ điển Việt Anh online

biết chừng nào tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biết chừng nào]
 what; how
 Nàng hạnh phúc biết chừng nào!
 How happy she is!
 until when
 Biết chừng nào nó mới ăn năn hối cải?
 Until when will he repent?