Từ điển Việt Anh online

biết mấy tiếng Anh là gì?

biết mấy nghĩa tiếng Anh


[biết mấy]
 như biết chừng nào
 cảnh đẹp biết mấy
 what a beautiful scenery!

như biết chừng nào


US UK