Từ điển Việt Anh online

biết mấy tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biết mấy]
 như biết chừng nào
 cảnh đẹp biết mấy
 what a beautiful scenery!