Từ điển Việt Anh online

biết người biết ta tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biết người biết ta]
thành ngữ
 have both feet on the ground