Từ điển Việt Anh online

biết người biết ta tiếng Anh là gì?

biết người biết ta nghĩa tiếng Anh


[biết người biết ta]
thành ngữ
 have both feet on the ground

thành ngữ


US UK