Từ điển Việt Anh online

biết thế tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biết thế]
 If you know it.
 Biết thế tôi chẳng đến cho xong
 If you know it, I would not come.