Từ điển Việt Anh online

biết tiếng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biết tiếng]
 to know somebody by reputation/repute
 Ông viết văn nhiều, nên ai cũng biết tiếng ông
 You are a prolific writer, so everyone knows you by repute