Từ điển Việt Anh online

biết tiếng tiếng Anh là gì?

biết tiếng nghĩa tiếng Anh


[biết tiếng]
 to know somebody by reputation/repute
 Ông viết văn nhiều, nên ai cũng biết tiếng ông
 You are a prolific writer, so everyone knows you by repute

know somebody by reputation/repute


US UK