Từ điển Việt Anh online

biếu tiếng Anh là gì?

biếu nghĩa tiếng Anh


[biếu]
động từ.
 to present, give, make a present
 biếu cuốn sách
 To prsent a book
 sách biếu
 a presentation copy of a book
 báo biếu
 a presentation copy of a newspaper (magazine)
 quà biếu
 gift, present

động từ.


US UK