Từ điển Việt Anh online

biền tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biền]
danh từ
 Floodplain, floodland (ở ven sông)