Từ điển Việt Anh online

biền tiếng Anh là gì?

biền nghĩa tiếng Anh


[biền]
danh từ
 Floodplain, floodland (ở ven sông)

danh từ


US UK