Từ điển Việt Anh online

biển hồ tiếng Anh là gì?

biển hồ nghĩa tiếng Anh


[biển hồ]
 Tônlé Sap (shallow lake in western Cambodia)

Tônlé Sap (shallow lake in western Cambodia)


US UK