Từ điển Việt Anh online

biển khơi tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biển khơi]
 high sea; open sea