Từ điển Việt Anh online

biển khơi tiếng Anh là gì?

biển khơi nghĩa tiếng Anh


[biển khơi]
 high sea; open sea

high sea


US UK